de Hanze 2, 6049 HZ Herten
09.00 uur - 17:00 uur

Algemene voorwaarden Sediaverde

Zie onderstaand de algemene voorwaarden van Sediaverde B.V.

BTW nummer: NL858136326B01
KVK nummer: 70089868

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Sediaverde hierna genoemd: Sediaverde , gedane aanbiedingen/offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen
 3. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop betrekking hebben
 4. Aanbiedingen/offertes
  1. Alle aanbiedingen/offertes van Sediaverde zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Sediaverde tevens binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd: Sediaverde heeft niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
 6. Bij aanbiedingen/offertes van speciaal  voor Afnemer te vervaardigen artikelen, behoudt Sediaverde zicht het recht voor om bij levering de door Afnemer bestelde aantallen met een maximale marge van 10% te verhogen of te verlagen en dit tevens direct door te berekenen, indien dit om productietechnische redenen noodzakelijk is.
 7. Hetgeen hierboven onder lid 1 tot en met 3 is aangegeven, geldt eveneens  voor door Sediaverde te berekenen meerwerk, waaronder het verrichten van installatiewerkzaamheden buiten de normale werkuren en treffen van extra voorzieningen. Minderwerk dient in alle gevallen schriftelijk te worden overeengekomen.
 8. In reclamemateriaal in de ruimste zin des woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders etc. opgenomen gegevens zijn voor Sediaverde nimmer bindend.
 9. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaves van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.
 10. Prijs
 11. Alle door Sediaverde gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekenden prijsbepalende factoren.
 12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn door Sediaverde aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en af magazijn Sediaverde .
 13. Sediaverde is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valuta-wisselkoersen e.d.
 14. Sediaverde is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daar aanleiding toe geeft.
 15. Voor orders beneden een order bedrag van € 450,- exclusief BTW worden administratie- en transportkosten à € 20,- exclusief BTW op rekening gesteld.
 16. Het minimum orderbedrag bedraagt € 25,- exclusief BTW.
 17. Emballage is gratis, met dien verstande dat kisten en kratten worden berekend, maar bij franco terugzending tegen de berekende waarde worden gecrediteerd.
 18. Betaling
 19. Sediaverde is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 20. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Sediaverde afzonderlijk worden gefactureerd, ten zij schriftelijk anders overeengekomen is met betrekking tot Afnemer.
 21. Sediaverde is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.
 22. De betalingsconditie bedraagt netto à contant binnen dertig dagen na factuurdatum.
 23. Indien Afnemer niet binnen deze termijn betaalt, heeft Sediaverde , zonder dat een in gebrekestelling is vereist, het recht Afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de Nederlandse wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de aan Sediaverde verder toekomende rechten.
 24. Alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke  incassokosten, die door Sediaverde worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van Afnemer te bewerkstellingen, komen ten laste van Afnemer. Wanneer het incasso in handen wordt gegeven van een advocaat, zullen de kosten worden berekend volgends de alsdan geldende declaratietarieven door advocaten, welke door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd.
 25. Alle betalingen moeten geschieden op een door Sediaverde aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
 26. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 27. Verrekening door Afnemer is niet toegestaan, tenzij Sediaverde de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
 28. Levering
 29. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen, behoudends andersluidende schriftelijke regeling, de feitelijke vestigingsplaats van Afnemer c.q. dienst vestiging waarmee werd gecontracteerd.
 30. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 31. Garantie Afnemer
 32. Afnemer verplicht zich Sediaverde in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 33. Afnemer staat er voor eigen rekening en risico voor in dat:
 34. aan Sediaverde de voor het verrichten van de presentatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
 35. de besteding zaken c.q. diensten worden afgenomen;
 36. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00-18.00 uur kunnen plaatsvinden.
 37. door derden te verrichten werkzaamheden die niet tot aan Sediaverde opgedragen werkzaamheden behoren, op een juiste wijze en tijdig zijn verricht alsmede dat de door Sediaverde te verrichten werkzaamheden daar van geen enkele hinder ondervinden.
 38. licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin wordt gewerkt schoon, droog  en voldoende verwarmd zijn;
 39. de aangevoerde zaken met een daartoe geschikte lift of andere geschikte  transportmiddelen naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd en dat transport van de zaken door het gebouw niet gehinderd wordt.
 40. Indien de beste zaken c.q. diensten aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is grond van het feit dat Afnemer één van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, niet mogelijk gebleken, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Afnemer wordt alsdan geacht in verzuim te zijn zonder dag nadere in gebrekestellingen verreist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van bestelde zaken c.q. diensten.
 41. Onverminderd de verplichting tot betaling is Afnemer in het lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van de Sediaverde ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de plaatste gebruikelijke tarieven.
 42. Zichtzendingen
 43. Onder ‘zichtzendingen’ wordt verstaan het op zicht plaatsen van zaken, met als doel de zaak waarvoor bij Afnemer belangstelling bestaat te visualiseren en te testen.
 44. De zichtzending zal aan de Afnemer worden gefactureerd, met dien verstande dat creditering  plaats vindt indien Afnemer binnen dertig dagen na levering van de zichtzending, schriftelijk te kennen geeft de zichtzending niet te willen behouden en nadat de zichtzending in originele verpakking in goede staat en franco aan Sediaverde is geretourneerd. Beschadigde en/of verloren gegane zichtzendingen worden niet gecrediteerd.
 45. Zaken niet behorend tot het standaard-assortiment van Sediaverde die specifiek voor Afnemer worden ingekocht  (‘buiten collectie-zaken’), kunnen nimmer als zichtzending worden aangemerkt.
 46. Risico-overgang
 47. Ongeacht hetgeen tussen Sediaverde en Afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven  de zaken voor risico van Sediaverde , tot het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of van de door Afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten.
 48. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of de door Afnemer ingeschakelde derde(n) is overgegaan, is Afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadigde, tenietgaan e.d.
 49. Eigendomsvoorbehoud
 50. De eigendom van de door Sediaverde aan Afnemer afgeleverde zaken gaat pas op Afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen Sediaverde uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met Afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
 51. Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid1, bevoegd de zaken die hij van Sediaverde heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefeningen te gebruiken.
 52. Afnemer is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bewaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.
 53. Garantie
  1. Sediaverde zal een prestatie leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert in redelijkheid te stellen, kwaliteitseisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie.
 54. Tot niet behoorlijke nakoming zijdens Sediaverde behoort in elk geval niet geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, getal, kleur of afwerking.
 55. Reclames
 56. Afnemer dient te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 57. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Sediaverde niet binnen hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 58. Zichtbare gebreken dienen binnen drie werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan Sediaverde te worden gemeld.
 59. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat Afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering c.q. dienst te worden gemeld.
 60. Gereclameerde zaken mogen, met uitzonderling van zichtzendingen als bedoeld in artikel 7, alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sediaverde en dienen te zijn voorzien van de originele verpakkingen en retour bon. Retourzendingen dient in alle gevallen franco te geschieden. Sediaverde behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
 61. Met betrekking tot ‘buiten-collectie’ zaken als bedoeld in artikel 7 lid 3 zal Sediaverde voormelde toestemming uit sluitend verlenen indien de ‘buiten-collectie’ zaken beschadigd of anderszins ondeugdelijk dan wel niet bruikbaar zijn.
 62. In geval van naar het oordeel van Sediaverde gegronde en naar behoren ingediende klachten is Sediaverde , zulks te hare keuze, rekening houdend met de belangen van Afnemer en de aard van de klacht, verplicht tot oftewel:

– vervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten ofwel;

– verlening van een prijskorting.

 1. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.
 2. Reclames over facturen dienen binnen acht werkdagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
 3. Aansprakelijkheid
 4. De aansprakelijkheid van Sediaverde tegenover Afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag van € 5.000,-
 5. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien Sediaverde door Afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld  voor directe schade.
 6. In geval van indirecte schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aarde ook, is Sediaverde nimmer aansprakelijk.
 7. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevende ondergeschikte van Sediaverde .
 8. Sediaverde is nimmer aansprakelijk ter zake van de door Afnemer aan Sediaverde ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
 9. Vrijwaring
 10. Afnemer vrijwaart Sediaverde voor zover de wet dit toelaat, te zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Sediaverde of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 11. Evenzo vrijwaart Afnemer Sediaverde , voor zover de wet dit toelaat, ter zake van de aansprakelijkheid jegens derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden, ontstaan ten gevolgde van de aan Sediaverde door Afnemer krachtens de overeenkomst gegeven opdracht.
 12. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering te zake van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde risico’s .
 13. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
 14. Overmacht
 15. Indien nakoming zijdens Sediaverde of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolgde de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
 16. Onder overmacht van Sediaverde wordt in ieder geval verstaan;

-de omstandigheden dat Sediaverde een prestatie ( waaronder een prestatie van Afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

-stakingen;

-storingen in het verkeer;

-overheidsmaatregelingen die Sediaverde verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

-relletjes, oproep, oorlog;

-extreme weersomstandigheden;

-brand;

-in-, uit- en/of doorvoer verboden.

 1. Onvoorziene omstandigheden

Indien sprake is van onvoorzien omstandigheden die van zodanige aard zijn dat Afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Sediaverde niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen die overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 1. Retentierecht

Sediaverde is bevoegd in alle zaken die Sediaverde van Afnemer onder zich heeft, onder zicht te houden totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Sediaverde , waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de mach van Sediaverde , dan is Sediaverde gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

 1. Ontbinding

Mocht één der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, hetzij surseance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft de andere partij het recht om, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem toekomende wettelijke rechten.

 1. Industriële en intellectuele eigendom 
 2. Sediaverde garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
 3. Indien niettemin door Sediaverde moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Sediaverde geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Sediaverde naar haar keuze na overleg met Afnemer de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht te zake verwerven, dan wel de betrokkenen zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij Sediaverde niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan Sediaverde ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
 5. Overdracht

Het is Afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Sediaverde te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

 1. Wijzigingen/aanvullingen
 2. Wijzigingen in deze Leveringsvoorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze leveringsvoorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.
 4. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behoudend blijft.
 5. Geschillen
 6. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd,  welke tussen Sediaverde en Afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door Sediaverde met Afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen behoudens de bevoegdheid  van partijen om een beslissing van President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Sediaverde .
  2. Voor vorderingen van Sediaverde is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement  van Afnemer bevoegd.
 7. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zij hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar make.
 8. Toepasselijkheid

Op de door Sediaverde met toepassing van deze leveringsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlandse recht van toepassing.

Over Sediaverde B.V.

Uw groothandel voor professional seating gecertificeerde ergonomische zit en sta hulpen voor gezond werken en flexibele werkplekken.

Contactgegevens

de Hanze 2
6049 HZ Herten
Limburg, Nederland.

T: +31 (0) 475 543 559
E: [email protected]

© 2024 Alle rechten voorbehouden | Powered by iClicks